Datum účinnosti: 1. ledna 2019

Společnosti ANTMANN s.r.o., IČO: 063 38 429, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 280484 (dále jen „ANTMANN“, „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Obsah

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme
Musíte nám osobní údaje poskytnout?
Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?
Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat
Zda předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?

Toto oznámení o zpracování osobních údajů popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje klientů našeho pohybového centra a osob, kterým poskytujeme naše služby (dále jen „klient“).

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Zpracováváme zejména osobní údaje, které jste nám jako klient poskytl/a vyplňování dotazníku „Úvodní informace“ a při uzavření smlouvy o poskytování služeb, jedná se tedy o jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, adresu, věk, zaměstnání, výšku, váhu, úroveň Vašeho stresu, zdravotní historii, sportovní historii, způsob trávení Vašeho volného času, stravovací návyky, údaje o spánku a odpočinku, cíle pro spolupráci či trénink.

Dále zpracováváme údaje o Vašich návštěvách centra ANTMANN, zejména jejich frekvenci a délku jednotlivých návštěv.

Pokud jste účastníkem našich seminářů či školení, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul/y, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Níže jsme pro Vás připravili přehled tzv. právních základů a účelů, tedy důvodů, proč osobní údaje zpracováváme.

Právní základÚčel
Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvyOsobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout naše služby v plném rozsahu nebo abychom Vám mohli poskytnout služby v podobě seminářů či školení.
Oprávněný zájem – zlepšení nabídky společnosti na základě analýzy prodeje produktů.Osobní údaje zpracováváme, abychom měli přehled o tom, jak Vaše návštěvy v našem centru ANTMANN probíhají a nabídku pro Vás i naše ostatní klienty ještě zlepšovat.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Pokud chcete využívat naše služby, a to zejména služby týkající se diagnostiky pohybového aparátu, sportovní spolupráce, výživové konzultace či výživové diagnostika, je nezbytné nám osobní údaje poskytnout. Stejně tak je potřebujeme k tomu, abychom pro Vás mohli zorganizovat školení či seminář.

 Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od Vaší poslední návštěvy v našem centru ANTMANN či od posledního poskytnutí našich služeb, např. kvůli případným nárokům na náhradu škody a jiné. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po tom, co k nám do centra ANTMANN přestanete chodit.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených. Na předmětných daňových dokladech může být uvedeno číslo Vašeho klientského účtu.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

– po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
– po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
– po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
– po dobu určenou právními předpisy,
– po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. K některým osobním údajům má přístup náš poskytovatel účetního systému, který zajišťuje plynulý chod našich pokladen. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy nebo veřejné moci. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, toto však naše společnost neprovádí.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce.

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@antmann.cz.